ANBI status Stichting Scratchweb

Stichting Scratchweb is vanaf oprichtingsdatum 3 mei 2011 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Via deze en andere pagina’s op deze site voldoet Stichting Scratchweb aan de publicatieverplichtingen die bij een dergelijke ANBI status horen.

1. Naam
De naam van de stichting luidt Stichting Scratchweb.

2. Fiscaal nummer
Het fiscaal nummer van de stichting is 850543563.

3. Contactgegevens
De stichting is gevestigd op het adres Prinseneiland 4, 1013 LR Amsterdam. Email: info@scratchweb.nl

4. Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat op 1 januari 2021 uit

  • Barbara Devilee, voorzitter
  • Wilfried Meffert, lid
  • Herman van Boeijen, secretaris-penningmeester

5. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Scratchweb is zeer actief in het onder de aandacht brengen van het belang van inbedden computational thinking in het Nederlands onderwijs en de ondersteuning die Scratch daarbij kan bieden. In concreto wordt samenwerking gezocht met zowel het onderwijsveld als de daarom heen actieve organisaties zoals bijvoorbeeld het Platform Maker Education en vhto.nl die belangstelling van meisjes voor techniek en beta stimuleert.

Scratchweb heeft in 2013 een zeer succesvolle conferentie Scratch Connecting Worlds (Barcelona) georganiseerd. In 2015 is een vergelijkbare conferntie in Amsterdam georganiseerd: Scratch Creative Communities. Op verzoek van het Franse onderzoeksinstituut INRIA had Scratchweb wederom de leiding bij de conferentie die medio 2017 in Bordeaux plaats vond Scratch – Opening Inspiring Connecting.

In 2014 was Scratchweb initiatiefnemer van het vertalen van CSunplugged. In 2016 is het tweede en laatste deel van dit oorspronkelijk Nieuw-Zeelandse initiatief beschikbaar gekomen voor Nederlands gebruik.

In 2016 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een toneelstuk over Lady Ada, leerzaam voor kinderen maar ontwikkeld om alle Nederlandse leerkrachten in primair onderwijs op onconventionele wijze vertrouwd te maken met het onderwijzen van computational thinking. Na twee jaar zeer actief werven van co-financiers, zonder resultaat, is dit project voorlopig geparkeerd.

Het tot driemaal toe organiseren van zeer originele conferenties om de wereldwijde Scratch gemeenschap bij elkaar te brengen heeft Scratchweb internationaal aanzien gebracht. Regelmatig wordt Scratchweb uitgenodigd deel te nemen aan internationale consortia gericht op door EU gestart onderzoek naar inbedding informatica in onderwijs. Voor 2021 is Scratchweb voor het eerst een dergelijke samenwerking aangegaan (TEMP Pheroclos onderdeel van Horizon 2020.

6. Beleidsplan voor de toekomst

Medio 2021 is het beleidsplan van 2011, zie hieronder bij doelstelling, toe aan vernieuwing. De ervaringen van de afgelopen jaren hebben geleerd de problemen waar we aan werken en de aanpak die we daarbij kiezen niet exclusief Nederlands zijn. Scratchweb heeft bijgedragen aan ideevorming over informatica onderwijs en de rol van Scratch daarbinnen in het bijzonder. Er is het een en ander teweeggebracht, maar de oorspronkelijke vraag (“hoe moet funderend onderwijs digitalisering van de samenleving behandelen?”) nog verre van bevredigend beantwoord.

7. Beloningsbeleid

De activiteiten van de stichting worden gedragen door de inzet van onbezoldigde vrijwilligers. Het bestuur is eveneens onbezoldigd maar kan gemaakte onkosten declareren. Sporadisch wordt externe expertise ingehuurd voor projecten, zie verder de financiële verantwoording.

8. Doelstelling

Verwezen wordt naar het document missie.pdf gepubliceerd op deze site. In de loop van 2021 zal dit document vernieuwd worden en de doelen voor het huidig decennium expliciet verwoorden.

9. Financiële verantwoording
Bijgevoegd worden de Financiële Jaarverslagen over